Oprogramowanie

Oprogramowanie 2018-02-06T12:59:48+01:00

Project Description

Informacje ogólne

Oprogramowanie systemu komputerowego wspomagania pracy urzędu administracji zostało napisane w większości w systemie bazy danych FoxPro – wersja polska. Daje to pełną możliwość pracy w otoczeniu Novell NetWare (funkcjonuje również wersja dla środowiska UNIX oraz Windows).

Podstawowe założenia podczas projektowania i wykonywania oprogramowania systemu to:

 • maksymalne zautomatyzowanie czynności; system jest wyposażony w moduły obsługujące:
  • Wydział Finansowy
   • Ewidencję Ludności
    • Płace-Kadry
     • Ewidencję Pojazdów
      • elastyczność i łatwość wprowadzania zmian (zewnętrznych lub na życzenie użytkownika)
       • komunikacja z otoczeniem i przetwarzanie danych z użyciem POLSKICH LITER
        • jawny format plików baz danych i architektury, jednolity dla całego systemu; informacje zapisane w bazach możliwe są do odczytania bez pośrednictwa dostarczonego oprogramowania
        Zgodnie z tendencjami światowymi oprogramowanie jest przyjazne dla użytkownika. Komunikacja z systemem odbywa się za pomocą wielopoziomowego „menu” (system kolejno pojawiających się „okienek”). W dowolnej chwili użytkownik może skorzystać z tekstu podpowiedzi, który pokazuje się na ekranie monitora po naciśnięciu klawisza F1 klawiatury. Oprogramowanie jest otwarte, z możliwością dołączenia poszczególnych nowych funkcji w miarę ich tworzenia lub na konkretne życzenia użytkownika.

        Ze względu na konstrukcję wewnętrzną

        istnieje możliwość konwersji do systemu

        danych zgromadzonych w komputerach

        wykorzystywanych wcześniej.

        Formularz kontaktowy
        1. Łatwe wprowadzanie żądanych danych liczbowych i opisowych do pamięci systemu (zakładanie bazy danych).
        2. Szybki dostęp do danych liczbowych i opisowych w bazie danych.
        3. Szybkie przetwarzanie danych do żądanej postaci.
        4. Możliwość rozbudowy i rozwoju systemu:

        – o nowe elementy oprogramowania (nowe funkcje)

        – o nowe urządzenia i stanowiska pracy.

        1. Możliwość wymiany informacji z innymi instytucjami.
        2. Niezawodne funkcjonowanie.
        3. Pełna ochrona zasobów danych przed dostępem osób niepowołanych, jak również w wypadku popełnienia błędu w obsłudze.
        4. Rozwiązania systemu oparte o standardy (m.in. sposób komunikacji z użytkownikiem).
        5. Łatwość i komfort obsługi (użytkowania) systemu.
        6. Automatyzacja czynności.

        System automatyzuje większość czynności administracyjnych.

        – praca w czasie rzeczywistym (on-line),

        – wewnątrzsystemowe (programowe) zabezpieczenia danych przed utratą ich spójności,

        – zabezpieczenia przez transakcje jawne i niejawne,

        – zabezpieczenie przed kolizją dostępu,

        – sprzętowe zabezpieczenie danych na wypadek uszkodzenia sprzętu (podwójny zapis na dyskach twardych),

        – archiwizacja zbiorów na taśmie streamer’a, podtrzymywanie napięcia (UPS),

        – pełne zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych (system haseł i praw dostępu),

        – możliwość dowolnej rozbudowy systemu o nowe stanowiska lub urządzenia,

        – prowadzenie obsługi dowolnej liczby rachunków analitycznych,

        – możliwość dowolnego przyporządkowania drukarek w systemie,

        – w przypadku kart video EGA lub VGA, program sam tworzy na nich polskie znaki diakrytyczne,

        – programy wykorzystują nakładkowanie dynamiczne – potrafią do tego użyć pamięci rozszerzonej XMS

        Polega na kompletnym wyposażeniu urzędu w sprzęt i oprogramowanie oraz wdrożeniu systemu do pracy, a następnie opiece nad nim. Oferta ta, stwarzająca możliwość kompleksowej obsługi urzędu przez jednego wykonawcę oszczędza czas, pieniądze i nerwy klienta. Stwarza również komfort w serwisie całego systemu oraz zapewnia bezpieczeństwo klientowi.

        W ramach powyższej oferty proponujemy:

        1. Rozpoznanie potrzeb informatycznych urzędu.
        2. Optymalizację w doborze odpowiedniego sprzętu wynikającą z rzeczywistych potrzeb urzędu.
        3. Przetestowanie i przygotowanie sprzętu informatycznego do pracy.
        4. Wykonanie instalacji komputerowej transmisji danych.
        5. Wykonanie instalacji energetycznego zasilania systemu.
        6. Instalację przygotowanego sprzętu komputerowego i integrację z siecią transmisji danych.
        7. Przetestowanie poprawności działania sieciowego systemu komputerowego.
        8. Przeszkolenie pracowników do obsługi systemu informatycznego.
        9. Dostarczenie i uruchomienie programów systemu komputerowego wspomagania pracy urzędu.
        10. Przeszkolenie pracowników do pracy z programami.
        11. Nadzór nad wdrożeniem systemu do urzędu.
        12. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemu.
        13. Stały kontakt – konsultacje po wdrożeniu.

        W przypadku, gdy urząd posiada już sprzęt systemu informatycznego, oferujemy dodatkowo:

        1. Przystosowanie konfiguracji sprzętowej do pracy z programami systemu wspomagania pracy urzędu.
        2. Przeniesienie danych zgromadzonych w systemach eksploatowanych wcześniej.

        W celu optymalnego przystosowania systemu do potrzeb, wymagań i możliwości urzędu, proponujemy następujące usługi związane z systemem:

        – dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie programów

        – pełny nadzór nad wdrożeniem systemu do pracy (wg uzgodnionego harmonogramu)

        – szkolenie personelu w siedzibie urzędu (wg planu szkolenia)

        – przeszkolenie administratora systemu

        – szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników

        – konsultacje telefoniczne

        – roczną gwarancję (w ramach gwarancji dostarczamy bezpłatnie nowe wersje systemu uwzględniające np. zmiany przepisów)

        – stały nadzór nad wdrożonym systemem oraz jego rozwijanie

        – gwarantowany serwis pogwarancyjny

        – dostosowywanie systemu do zmian przepisów oraz stanu prawnego

        Dodatkowe usługi:

        – napisanie dodatkowych modułów na zamówienie urzędu wg uzgodnionego algorytmu

        – zainstalowanie dodatkowego modułu (lub grupy) w urzędzie

        zawiera moduły:

        –  ewidencji Kart Gospodarstw i Nieruchomości, umożliwiający usystematyzowane gromadzenie i wyszukiwanie informacji o gospodarstwach czy nieruchomościach i ich właścicielach,

        –  tworzenia rejestrów wymiarowych i zmian na podstawie danych zawartych w module ewidencyjnym i ich obsługi umożliwiając wydruk rejestrów, nakazów płatniczych ,decyzji  zmian, kwitariuszy i potwierdzeń odbioru oraz obliczanie i wydruk zestawień niezbędnych dla sprawozdawczości.

        –  księgowości podatkowej do prowadzenia księgowości w formie kart kontowych dla każdego gospodarstwa/nieruchomości wraz z automatycznie tworzonym dziennikiem

        Charakterystyka użytkowa modułów :

        Þ       ewidencja:

        –   szybka i wygodna obsługa modułu umożliwiająca wprowadzanie w tempie ok. 60 Kart w ciągu 4 godzin pracy już po 3 dniach szkolenia,

        –   błyskawiczne odszukanie informacji dotyczących Karty lub Podatnika nawet dla kilkunastu tysięcy zaewidencjonowanych kart i kilkudziesięciu tysięcy podatników,

        –   natychmiastowe przeliczenie zobowiązań i ulg po zmianie stawek podatku, przeliczników lub innych parametrów.

        Þ     rejestry wymiarowe i nakazy:

        –   wydruk nakazów w tempie nie mniejszym niż 3 szt./min, co oznacza że przez jeden sześciogodzinny dzień pracy można wydrukować ponad 2000 nakazów,

        –  możliwość wydruku tylu nakazów ilu właścicieli, współwłaścicieli lub użytkowników,

        –   możliwość wydrukowania tylko tych nakazów które mają zostać wydrukowane np. przez ustalenie osób dla których nakaz ma nie być drukowany lub wyselekcjonowania nakazów do wydrukowania,

        –  obliczenie zestawienia z całego rejestru lub jego części w ciągu kilku do kilkunastu minut (zależnie od wielkości rejestru).

        Þ     konta i dziennik:

        –  szybkie i proste księgowanie dowodów wpłat i innych dowodów,

        –  automatyczne księgowanie przypisów z rejestru wymiarowego i przypisów/odpisów z rejestru zmian,

        –  łatwe wystawianie i wydruk upomnień,

        –  szybkie i proste sporządzanie zestawień i podsumowań dziennika.

        We wszystkich trzech modułach dostęp do danych jest szybki i wygodny poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru ewidencyjnego bądź nazwiska podatnika. Polecenia podobne funkcjonalnie mają podobne skróty tworzone w sposób czytelny od nazw poleceń. System łatwo jest rozbudować o dodatkowe zestawienia czy wydruki. Jest także zaopatrzony w pełnoekranowy edytor testowy do emisji dowolnych pism (również korespondencji seryjnej) a także w kalkulator, kalendarz, kalkulator odsetek, polecenie bezkontekstowego przeszukiwania danych i akcesoria obsługi drukarki.

        zawiera moduły:

        –  ewidencji Kart Nieruchomości Osób Prawnych umożliwiający usystematyzowane gromadzenie i wyszukiwanie informacji o składnikach nieruchomości i osobach prawnych będących w ich posiadaniu na podstawie składanych przez nie deklaracji,

        –  tworzenia rejestrów wymiarowych i zmian na podstawie danych zawartych w module ewidencyjnym i ich obsługi umożliwiając wydruk rejestrów i zestawień niezbędnych dla sprawozdawczości.

        –  księgowości podatkowej do prowadzenia księgowości w formie kart kontowych dla każdej nieruchomości wraz z automatycznie tworzonym dziennikiem księgowań

        Charakterystyka użytkowa modułów :

        Þ       ewidencja:

        –   bardzo wygodna obsługa modułu umożliwiająca wprowadzanie w tempie ok. 100 Kart w ciągu 4 godzin pracy już po 3 dniach szkolenia,

        –   błyskawiczne odszukanie informacji dotyczących Karty lub Podatnika nawet dla kilkunastu tysięcy zaewidencjonowanych kart i kilkudziesięciu tysięcy podatników,

        –   natychmiastowe przeliczenie zobowiązań i ulg po zmianie stawek podatku, przeliczników lub innych parametrów.

        Þ     rejestry wymiarowe :

        –  wydruk rejestru wymiarowego,

        –  obliczenie zestawienia z całego rejestru lub jego części w ciągu kilku do kilkunastu minut (zależnie od wielkości rejestru).

        Þ     konta i dziennik:

        –  szybkie i proste księgowanie dowodów wpłat i innych dowodów,

        –  automatyczne księgowanie przypisów/odpisów z rejestru wymiarowego,

        –  łatwe wystawianie i wydruk upomnień oraz decyzji,

        –  szybkie i proste sporządzanie zestawień i podsumowań dziennika.

        Otwartość systemu pozwala na łatwą rozbudowę o dodatkowe zestawienia czy wydruki. Jest także zaopatrzony w pełnoekranowy edytor tekstowy do emisji dowolnych pism (również korespondencji seryjnej) a także w kalkulator, kalendarz, kalkulator odsetek, polecenie bezkontekstowego przeszukiwania danych i akcesoria obsługi drukarki.

        do prowadzenia księgowości jednostki budżetowej, budżetu gminy, zakładów budżetowych, itp. posiada następujące możliwości:

        – wprowadzanie kont o dowolnej strukturze analitycznej,

        – tworzenie własnych katalogów symboli analitycznych np. działów, rozdziałów, paragrafów z możliwością samodzielnego dopisywania i korygowania,

        – wygodne i szybkie wprowadzanie dokumentów (ok. 4 godz. trwa wpisanie wszystkich wyciągów do księgowości budżetu gminy średniej wielkości gminy),

        – kontrola równowagi stron, numerów kont, poprawności analityki nie dopuszczająca do wprowadzenia błędnego dokumentu,

        – przeglądanie i drukowanie wprowadzonych dokumentów w dowolnych układach,

        – przeglądanie i drukowanie dowolnych przekrojów analitycznych np. wg rozdziałów czy paragrafów ,

        – wykonywanie zestawień wykonania dochodów i wydatków

        – możliwość rozbudowy o dodatkowe zestawienia czy raporty np. Rb 25, Rb 28 itp.

        system homologowany przez RCI PESEL i sprawdzony u wielu użytkowników:

        – zapewnia współpracę z Centralnym i Terenowym Bankiem Danych PESEL przy wymianie i aktualizacji bazy danych

        – obejmuje kartoteki: aktualnych mieszkańców, przejściową oraz byłych mieszkańców i automatyzuje funkcje komórek ewidencji ludności łącznie z kartoteką adresową i dokumentacją wydawanych dowodów osobistych

        – system otwarty pozwalający na wykorzystywanie zgromadzonych zbiorów w innych systemach informatycznych np. podatkach, ewidencji kierowców itp.

        – wyposażony w zestaw funkcji kontrolnych oraz zabezpieczających dane, pozwalających na szybkie usunięcie skutków ewentualnej awarii, a także uniemożliwiających wykonywanie zastrzeżonych operacji osobom niepowołanym

        – użytkownikami systemu jest ponad 120 urzędów miejskich i gminnych na terenie całego kraju o populacjach od kilku do 300 tysięcy mieszkańców

        służy do prowadzenia prac związanych z ewidencją pracowników i ich wynagrodzeń.

        Zakres danych ewidencyjnych gromadzonych przez program :

        – dane podstawowe o pracowniku takie jak: numer ewidencyjny, imię, nazwisko, adres

        – dane osobowe takie jak : numer PESEL , nr dowodu, paszportu, imię ojca i matki, miejsce i data urodzenia

        – składniki wynagrodzeń i potrąceń

        – nieobecności i ich przyczyny

        – umowy i aneksy do umów o pracę

        Podstawowym zadaniem programu jest obliczenie na podstawie danych ewidencyjnych płac każdego pracownika i wyświetlenie lub wydrukowanie ich w postaci listy płac bądź tzw. pasków.

        Program umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości i dowolnego rodzaju składników płac i potrąceń oraz metod ich naliczania.

        Podstawowe funkcje programu:

        Þ    Generowanie listy płac zawierającej składniki płac (naliczenia) i potrącenia, a w szczególności:

        1. a)      Podstawę do naliczenia składek ZUS
        2. b)      Sumę składek, pokrywanych przez pracownika, w rozbiciu na:

        –         ubezpieczenie emerytalne

        –         ubezpieczenie rentowe

        –         ubezpieczenie chorobowe

        1. c)      sumę składek, pokrywanych przez pracodawcę, w rozbiciu na:

        –         ubezpieczenie emerytalne

        –         ubezpieczenie rentowe

        –         ubezpieczenie wypadkowe

        1. d)      podstawę do obliczenia podatku dochodowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego
        2. e)      podstawę, od której obliczana jest składka na Fundusz Pracy

        Þ    Funkcje programu:

        1. a)      możliwość zaniechania poboru podatku dochodowego
        2. b)      w razie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe możliwość poboru składek tylko na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i zdrowotne (bez ubezpieczenia emerytalnego i rentowego)
        3. c)      przystosowany do wydruku rocznych informacji o dochodach i rocznych zaliczkach PIT-11, wydruków kart wynagrodzeń i kart podatnika
        4. d)      przystosowany do wydruków narastających wypłat naczelników, wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Zarządu Miasta
        5. e)      sporządzanie list płac wg poszczególnych wydziałów
        6. f)        zestawienia wykonania funduszu płac (miesięczne, kwartalne i roczne)
        7. g)      generowanie zestawów danych do programu Płatnik
        8. h)      zestawienia list wg klasyfikacji budżetowej

        Na etapie instalacji programu możliwe jest zdefiniowanie dowolnej ilości innych potrzebnych zestawień , wydruków lub wzorów pism, jak np. PITy.

        Program dodatkowo zaopatrzony jest możliwości korespondencji seryjnej i pełnoekranowy mini edytor tekstów zawierający min. operacje blokowe na redagowanym tekście.

        Posiada również moduły do współpracy z programami zewnętrznymi takimi jak: Płatnik firmy PROKOM czy program księgowy FORTES

        służy do ułatwienia prac związanych z prowadzeniem ewidencji pojazdów i kierowców oraz wydanych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy.

        Zakres danych ewidencyjnych gromadzonych przez program :

        – dane o pojazdach (i ich właścicielach), które można podzielić na trzy grupy :

        dane opisujące pojazd (identyfikator zgodny z Katalogiem marek i typów pojazdów autorstwa Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, rok produkcji, kolor, numery silnika i nadwozia, rodzaj paliwa),

        dane ewidencyjne (numer rejestracyjny, data rejestracji, data pierwszej rejestracji, poprzedni numer rejestracyjny, rodzaj operacji np. zmiana właściciela , zmiany w opisie, likwidacja itp.),

        dane dotyczące właściciela (nazwa, adres, pesel/regon)

        – dane o dowodach rejestracyjnych (numer dowodu, numer rejestracyjny, właściciel, rodzaj dokumentu)

        – wspomniany wyżej Katalog marek i typów autorstwa ITS z pomocą którego budowany jest szczegółowy opis pojazdu

        – ewidencja kierowców – wydanych praw jazdy (nazwisko i imię , adres , miejsce i data urodzenia, nr pesel, kategoria, numer prawa jazdy, seria i numer blankietu, rodzaj dokumentu , data wydania i ważności)

        Podstawowym zadaniem programu jest gromadzenie danych (rejestrowanie zdarzeń dotyczących pojazdów) i ich systematyzowanie ułatwiające wyszukiwanie danych oraz tworzenie zestawień czy statystyk i dokumentacji rejestracyjno – ewidencyjnej. Zakres gromadzonych informacji jest nieco szerszy niż w kartotekach prowadzonych w oparciu o karty pojazdów, zmian i likwidacji. Nieco szersza jest również liczba „operacji” wykonywanych na pojeździe. Oprócz tworzenia i drukowania dokumentacji rejestracyjno-ewidencyjnej program umożliwia również wydruk dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy.

        Program jest również zaopatrzony w moduły ułatwiające współpracę z innymi programami czy bazami danych w szczególności zapewnia „wczytywanie” nowych wersji katalogu ITS oraz wyprowadzanie danych dot. pojazdów w formie plików o żądanym formacie.

        Na etapie instalacji program umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości innych potrzebnych zestawień, wydruków lub wzorów pism.

        Program dodatkowo zaopatrzony jest możliwości korespondencji seryjnej i pełnoekranowy mini edytor tekstów zawierający min. operacje blokowe na redagowanym tekście.

        służy do ewidencji zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków czyli jest programem wspomagającym pracę związaną z prowadzeniem rozrachunków i inkasa opłat za wodę.

        Podstawowe zadania programu:

        1. Gromadzenie i przechowywanie danych o :

        – wodomierzach,

        – ceny wody i ścieków w różnych okresach rozrachunkowych dla różnych taryf,

        – zużyciu wody, należnościach i wpłatach za określony okres zwanych dalej Rozliczeniami,

        – płatnikach rachunków zwanych dalej Właścicielami,

        – ryczałtowym zużyciu wody,

        – przeciętnym zużyciu wody,

        – ilości odprowadzonych ścieków

        1. Obliczanie należności za każdy okres i wydruk blankietów wpłat na podstawie danych wprowadzonych do ewidencji, przy czym program umożliwia:

        – definiowanie dla każdego z okresów rozliczeniowych dowolnej długości okresu i ceny wody czy ścieków dla każdej taryfy

        – dowolność w projekcie blankietu wpłat czy książeczki

        – inkaso należności z góry (przy określonym zużyciu przeciętnym czy ryczałcie lub z dołu)

        1. Szybkie wyszukiwanie i zestawianie danych

        – wyszukanie wodomierza i pozostałych danych go tyczących (Właściciel, Rozliczenia, itd. ) wg numeru ewidencyjnego lub nazwiska Właściciela

        – wykonywanie list płatników spełniających określone kryteria np. posiadających zaległości czy nadpłaty itp.

        – wykonywanie zestawień dotyczących jednego okresu rozliczeniowego typu lista opłat i wpłat (rozliczenie) czy listy zalegających z wpłatą za konkretny okres

        – inne zestawienia tworzone na życzenie użytkownika np. lista ryczałtowców itp.

        1.  Dodatkowe funkcje:

        – prosty edytor pism do korespondencji seryjnej z Właścicielami i innych pism

        – możliwe jest uzupełnienie programu o funkcje typu dekretowanie dla systemów księgowych i innych (na życzenie użytkownika)

        Program jest wyposażony dodatkowo w takie akcesoria jak kalkulator, kalendarz/notes oraz tabelę i kalkulator odsetek. Mechanizmy selekcji wykorzystywane w programie pozwalają w bardzo swobodny i wygodny sposób wybierać dane które mogą być następnie sumowane czy drukowane. Dodatkowo zastosowany przy selekcji mechanizm RQBE (zapytań przez przykład) w znakomity sposób skraca czas selekcji danych.

        Oferowany jest w dwu wersjach: „wolnostojącej” i zintegrowanej z systemem Ewidencji Pojazdów. Wersja zintegrowana zawiera moduł łączący system Ewidencji Pojazdów i systemem podatkowym.

        Moduły:

        –  skrócona ewidencja pojazdów pozwalająca obliczyć wysokość podatku,

        –  księgowości podatkowej do prowadzenia księgowości w formie kart kontowych dla każdego właściciela wraz z automatycznie tworzonym dziennikiem księgowań

        Charakterystyka użytkowa modułów :

        Þ       ewidencja:

        –  bardzo wygodna obsługa modułu umożliwiająca szybkie wprowadzenie danych,

        –  skrócony zakres danych ewidencyjnych: numer konta, dane o właścicielu, rodzaj pojazdu określający stawkę, numer rejestracyjny pojazdu, daty powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego),

        –  błyskawiczne odszukanie informacji dotyczących pojazdu lub podatnika wg nazwisk bądź numerów rejestracyjnych,

        –  natychmiastowe przeliczenie zobowiązań po zmianie stawek podatku.

        Þ     konta i dziennik:

        –  szybkie i proste księgowanie dowodów wpłat i innych dowodów,

        –  łatwe wystawianie i wydruk upomnień oraz decyzji,

        –  zestawienia nadpłat i zaległości,

        –  szybkie i proste sporządzanie zestawień i podsumowań dziennika.

        Otwartość systemu pozwala na łatwą rozbudowę o dodatkowe zestawienia czy wydruki. Jest także zaopatrzony w pełnoekranowy edytor tekstowy do emisji dowolnych pism (również korespondencji seryjnej) a także w kalkulator, kalendarz, kalkulator odsetek, polecenie bezkontekstowego przeszukiwania danych i akcesoria obsługi drukarki.

        służy do ewidencji ilościowo – wartościowej rzeczowych składników majątku trwałego. Podzielony jest na trzy moduły:

        Środki Trwałe zawiera zespół kart kontowych po jednej dla każdego środka trwałego za pomocą których są rejestrowane (księgowane) zdarzenia dotyczącej każdego ze środków (zmiany wartości, umorzenia, analityki np. działu czy miejsca użytkowania). Na każdej karcie można zaksięgować zapis określający zmianę wartości środka, umorzenia czy analityki. Zespół tych zapisów stanowi dziennik księgowań środków trwałych. Moduł jest zaopatrzony także w możliwość automatycznego zaksięgowania umorzenia wybranej grupy środków wg stopy umorzenia każdego środka.

        – Moduł Wyposażenie jest podobny do opisanego wyżej modułu środków trwałych z różnicą polegającą na tym że środki trwałe są pojedynczymi przedmiotami a wyposażenie może zawierać określoną liczbę sztuk przedmiotów w jednej cenie. Druga różnica wynika z natury wyposażenia (jest środkiem całkowicie umorzonym) i w związku z tym brak jest możliwości księgowania zmiany wartości umorzenia.

        Materiały służą do ewidencji materiałów (dane w zakresie: indeks, nazwa, cena, jednostka miary) oraz rejestrowania (księgowania) dokumentów magazynowych dotyczących przychodów i rozchodów materiałów. Zapisy te mogą być przedstawiane w ujęciu karty kontowej materiału, rejestru dokumentów magazynowych bądź dziennika.

        Wszystkie wyżej wymienione moduły pozwalają łatwo wybrać i wydrukować dzienniki za okres oraz wybrane przedmioty czy dokumenty charakteryzujące się określonymi cechami.

        Program jest również zaopatrzony w moduły ułatwiające współpracę z innymi programami czy bazami danych w szczególności zapewnia „dekretowanie” danych dla programu księgowego.

        Program umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości innych potrzebnych zestawień, wydruków lub wzorów pism.

        Program dodatkowo zaopatrzony jest możliwości korespondencji seryjnej i pełnoekranowy mini edytor tekstów zawierający m.in. operacje blokowe na redagowanym tekście oraz inne akcesoria typu kalkulator czy kalendarz.

        służy do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

        Podstawowe dane gromadzone i przechowywane przez program:

        – nazwa rejestrowanego podmiotu, właściciele i pełnomocnicy,

        – przedmiot działalności,

        – miejsce wykonywania działalności,

        – data rozpoczęcia działalności,

        – data zgłoszenia działalności

        służy do ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

        Podstawowe dane gromadzone i przechowywane przez program:

        – nazwa firmy, siedziba,

        – nazwa i adres lokalu, w którym odbywać się będzie sprzedaż alkoholu,

        – okres ważności zezwolenia,

        – opłata za zezwolenie

        Na system udzielana jest gwarancja bez ograniczenia w czasie. W ramach gwarancji zobowiązujemy się do usunięcia awarii mającej charakter krytyczny w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia. Pozostałe awarie usuwane są w ciągu jednego tygodnia licząc od daty zgłoszenia. W ramach nadzoru eksploatacyjnego i specjalistycznego serwisu firma zobowiązuje się do dokonywania zmian w oprogramowaniu sugerowanych przez odbiorcę a wynikających ze zmian w funkcjonowaniu urzędu, zmian w przepisach itp. Termin dokonania takich zmian jest każdorazowo negocjowany z odbiorcą.

        –         Urząd Miasta w Kielcach

        –         Urząd Miasta w Starachowicach

        –         Urząd Miasta w Skarżysku

        –         Urząd Miasta w Pińczowie

        –         Urząd Miasta w Jędrzejowie

        –         Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku

        –         Urząd Miasta i Gminy w Chęcinach

        –         Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

        –         Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach

        –         Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

        –         Urząd Gminy w Morawicy

        –         Urząd Gminy w Zagnańsku

        –         Urząd Gminy w Wodzisławiu

        –         Urząd Gminy w Bielinach

        –         Urząd Gminy w Słaboszowie

        –         Urząd Gminy w Łopusznie

        –         Urząd Gminy w Radoszycach

        –         Urząd Gminy w Łagowie

        –         Urząd Gminy w Łącznej

        –         Urząd Gminy w Rakowie

        –         Urząd Gminy w Tuczępach

        –         Urząd Gminy w Brodach

        –         Urząd Gminy w Waśniowie

        –         Urząd Gminy w Miedzianej Górze

        –         Urząd Gminy w Górnie

        –         Urząd Gminy w Strawczynie

        –         Urząd Gminy w Sadowiu

        –         Urząd Gminy w Seceminie

        –         Urząd Gminy w Daleszycach

        –         Urząd Gminy w Bodzechowie

        –         Urząd Gminy w Kluczewsku

        –         Urząd Gminy w Michałowie

        –         Urząd Gminy w Racławicach

        –         Urząd Gminy w Mniowie

        –         Urząd Gminy w Wiślicy

        –         Urząd Gminy w Gnojnie

        –         Urząd Gminy w Nowej Słupi

        Program – ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO wersja demonstracyjna .

        Wersja demonstracyjna programu Ewidencja Podatkowa Nieruchomości z obsługa zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

        POBIERZ WERSJĘ DEMO   

        Instalacja – uruchom plik setup.exe

        Wymagania instalacyjne:

        Preferowane:

        Komputer PC z zainstalowanym systemem Windows 2000 lub Windows XP

        Pamięć operacyjna 512 MB

        20 MB wolnego miejsca na dysku.

        Minimalne:

        Komputer PC z zainstalowanym systemem Windows 98/Me/2000/XP

        Pamięć operacyjna 256 MB

        20 MB wolnego miejsca na dysku.

        Do instalacji wymagane jest posiadanie uprawnień administratora.

        Program instaluje się w katalogu c:\lzpw.

        UWAGA:

        Program instaluje silnik bazy danych Firebird w wersji 1.52,

        niewskazane więc jest instalowanie programu na komputerze

        z zainstalowanym wcześniej serwerem Firebird lub Interbase.

        Po prawidłowej instalacji należy uruchomić program lzpw.exe

        Skrót do programu tworzony jest przez instalator na pulpicie

        oraz w menu Start.

        Logowanie do programu:

        użytkownik demo

        hasło:            bez hasła.

        Obsługa zwrotu podatku akcyzowego znajduje się w menu Zwrot akcyzy.

        Deinstalacja:

        1. Usunąć ze źródeł danych ODBC sterownik lzpw

        2. W Panelu sterowania uruchomić aplet dodaj.usuń programy

        3. Należy odinstalować:

        -sterownik Firebird ODBC Driver

        -silnik bazy danych Firebird 1.52

        – program EPN – wersja demonstracyjna

        WSZYSTKIE USŁUGI

        Dołącz do zadowolonych użytkowników sieci FORTES. Dowiedz się czy jesteś w zasięgu naszej sieci.

        Sprawdź w WYSZUKIWARCE ZASIĘGU ŚWIATŁOWODU lub pozostaw swój adres, sprawdzimy za Ciebie.